تبلیغات
« ستاد سراوان » - فرا گیر شدن تفکر بسیجی اخلاص ، ایمان به هدف ،با لندگی و رشد آ فرینی کشور است

 امام جمعه شهرستان سراوان :

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به آ یات قرآن اظهار داشت : خداوند آن کسا نی که ایمان آورده و به ایمان خود شرک و ظلم آ غشته نشده اند ، این چنین انسا نها در امنیت به سر خواهند برد و جزء هدایت یا فتگان هستند .


وی در خصوص ظلم و ستم افزود : تجاوز به حقوق دیگران ، بی عدا لتی و ستم کاری حق انسان را  پا یمال می کند وظلم و ستم به سه مورد می توان اشاره کرد 1- ظلم به خداوند 2- ظلم به نفس 3- ظلم به دیگران می باشد و منشا ء و عوامل ظلم ها خشنونت و کینه توزی ، خود کا مگی ، خود خواهی ، جاه طلبی ، و به تصور خودش را بر تر از دیگران جلوه دادن می باشد که باید مومنین دوری نمایند و ظلم آثار و پیا مد های فردی و اجتماعی دارد که دنیوی و اخروی است که 1- عذاب وجدان ، قصاص در دنیا و عقوبات دنیوی می باشد 2- عقو بات و عذاب آخرت ، لعن خداوند و محرومیت از بخشایش است  3- تنگدستی و سلب آرامش و ویرانی و زوال حکو متها و ایجاد تفرقه 4- لعن پروردگار و عقوبت الهی می باشد که در این راه باید به مبارزه با ظلم و ستم بر آ یم و راههای درمان آن را یافت که در مان فردی شا مل تهذ یب ، توجه به معاد ، جلو گیری کردن از عقوبت های الهی در این دنیا و آخرت و باید برای پیشگیری از ظلم اجتماعی بر علیه ظلم قیام کرد ، و جهاد با ظلم و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نمود .

وی تصریح کرد : ظلم  فر و رفتن در تاریکی روز قیا مت است و باید خودمان را از ستم و ظلم باز داریم که آن تاریکی ها در روز قیا مت است . و ظلم به معنای ستم ، بیداد ، بی عدا لتی ، ستم کاری ، حق را پایمال ساختن ، تجاوز از حق ، قرار دادن هر چیزی در جای خود و مناسب می باشد و در جامعه باید کسی که حقی از وی ضایع شده به محاکمه صا لحه عمومی مراجعه کند ، نه اینکه خودش قانون درست کند و بر خورد ، باید با استدلال موارد خلاف را به قا نون سپرد .                                      وی در ادامه افزود : علت ظلم کردن بیش از هر چیز در کمبود ها ، کاستی ها و نارسائیها ی روحی و روانی و خود کم بینی ها ، حقارتهای نفسا نی را میتوان جستجو در افراد کرد که خلاء های وجودی شخصیتی او بصورت خصلتهای رذیله در وجود او بروز می کند ، و احساس عقب ماندگی ، ترس از افشای عیوب ، ترس و خوف از شکست ، و جود عقده های انباشته در دوران کودکی و گاه نیاز های شد ید اولیه در امور زندگی و چه بسا حس انتقام جوئی موجب می شود که انسان ترسو و نیازمند را ناخود آگاه وادار به ظلم و ستم در جامعه کند ، تا بد ینو سیله عقده گشائی نموده و احساس بر تری خود را بر دیگران بروز نماید ، اما باید دانست که ذات اقدس الهی از هر گونه کاستی منزه و مبراست ، ذات خدای یکتا غنی و بی نیاز است ، بلکه نور مطلق ، کمال مطلق ، و قدرت مطلق است .

خطیب جمعه سراوان افزود : کشتن کسا نی که متجاوز به حقوق مردم اند و بر ضد مسلمانان جنگ مسلحانه را به راه می اندازند جایز است و یاری و کمک به مظلوم در صورت استطا عت امری لازم و اخلاقی است .

وی روز تشکیل بسیج مستضعفان به فر مان حضرت امام خمینی (ر ه) 1358 را گرامی و به امت ایران تبر یک عرض نمودند و در ادامه یاد و خاطره شهدای بسیج و جبهه های را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : امروز تفکر بسیج در میان مردم راه یا فته است و بسیج از میان مردم بر خاسته است و همواره حضور پر رنگ در همه جامعه دارد و مردم و بسیجی ها با خود سازی و تر بیت انسا نی و اسلامی بیشتر بهترین الگو برای جها نیان ، در معر فی اسلام اصیل باشند

امام جمعه سراوان اشاره ای به کارشکنی خصمانه کنگره آ مریکا قبل از شروع شدن مذاکرات نمود وی افزود : مذا کرات هسته ای روز های پا یا نی خودش را می گذراند  و ایران با منطق و استد لال به جها نیان ثا بت نمود که فناوری هسته ای صلح آمیز است حق ملت ایران است ، و دنیا به دنبال بهانه است  که نگذارد این پیشرفت جوانان ایرانی رشد نماید و  اگرمذاکره ای که به لغو تمامی تحر یم ها ختم نشود ارزش ندارد و آنها به دنبال شایع پرا کنی ایران هراسی و اسلام هراسی هستند و به آن دامن می زنند . و اکنون در مذا کرات بر اساس قوا نین پیش رفته ا یم    و آ مریکا زیاده خواهی می کند و صلح آ میز بودن هسته ای حق جمهوری اسلامی  و جزء خواسته ملت انقلابی می باشد که 1- حفظ دستاوردهای هسته ای و دانش هسته ای است 2- حفظ عزت ملی و استقلال سیاسی و سوم حفظ منافع ملی کشور است

وی تصریح کرد : حرکت علمی هسته ای به هیچ وجه نبا ید متوقف یا حتی کند شود و تا دشمنی آمریکائی ها و اظهارات خصمانه شان در باره ایران ادامه دارد ، تعا مل با آن ها هیچ وجهه ای ندارد

امام جمعه سراوان از وضعیت نظا فت عمومی و آسفا لت شهرستان ، فضای سبزانتقاد کرد و در ادامه افزود : وضعیت فضای سبز ، بهداشت عمومی شهر و وضعیت آ سفا لت در شان مردم خوب سراوان نیست علی رغم قول هایی که می دهند در خصوض روکش آسفا لت خیا بانها و کو چه ها ،عمل نمی کنند با توجه به اینکه پر سنل خدماتی شهرداری تلاش و کوشش می کنند ، منتهی جو ابگوی کلی شهرستان نیست و در شهر تازه تاسیس محمدی امورات و زیبایی بهتر انجام شده است که امید واریم این موارد بمروربسیچی واربر طرف گردد .

در خاتمه نماز جمعه یاد و خاطره (شهدای  هفته ) شهرستان سراوان که در آبان ماه شهید شده بودند اسامی ،تاریخ شهادت ، یگان اعزا می ، محل شهادت ، نحوه شهادت قرائت گردید : 1- شهید شیخ محمد چندانی 2- کوتوال آزادی 3- محمود نورایی 4- نور محمد هاشمزهی گرامی داشته شد .

در بین دو نماز مسئول شجره طیبه صا لحین سپاه سراوان حجت الاسلام عا بد نیا اهداف بسیچ را بر شمرد و گزارشی از فعا لیت ها ارائه نمود .

 آخرین مطالب
آرشیو مطالب