تبلیغات
« ستاد سراوان » - سپاه و نا جا مر زبان ایران و پا کستان
سردار احمدی مقدم فر مانده نیروی انتظا می ، تا پا یان سال آ ینده مرز های سیستان و بلوچستان به وضعیت مطلوب خواهد رسید و در حال حاضر هم بر نا مه هایی توسط سپاه و نا جا در دست اجرا است .این در حا لی است که سر ویس های بیگانه در آن سوی مرز ها حضور دارند و دو لت پا کستان هم می گو ید قادر به کنترل آنها نیست ، پس ما مرزبان هر دو کشور هستیم .
منبع 2220 /ش


آخرین مطالب
آرشیو مطالب